blueberry muffin

007
加為朋友

blueberry muffin

blueberry muffin

blueberry muffin

點煮網贊助

blueberry muffin

2011-11-23 |

唔睇都唔知,原來足足2個月無update蛋糕,對住亞虎卜真係無晒心機,唔好逼我放棄,唔該。

牛油............100g

糖粉..............55g

................2

楓糖槳.....4

低粉.............200g

泡打粉.........半茶匙

梳打粉………1/3茶匙

……………1/4茶匙

藍莓乳酪.......1

新鮮藍莓……1

1. 新鮮藍莓放入冰廂雪硬

2. 牛油室溫放軟+糖粉+盬打至滑身

3. 分次序加入楓糖槳,蛋液打勻

4. 加入藍莓乳酪拌勻

5. 加入已過篩粉類拌勻

6. 加入已雪硬新鮮藍莓拌勻

7. 入杯,180度焗30分鐘

點煮網贊助

回應

loading
點煮網贊助

blueberry muffin